Province and the Respective Presidents

S.N Province President Phone
1 Province 1 Sita Baraili 9842142872
2 Province 2 Ikshya KC 9841633820
3 Bagmati Province Kaladhar Bhandari 9851198360
4 Gandaki Province Sita Subedi 9841407263
5 Lumbini Province Sila Ghimire 9847058476
6 Karnali Province Khomraj Sharma 9856030698
7 Sudur Pashchhim Province Dilip Choudhari 9865577848